Centrum VAN

Home Glosář Postavy Moje stránka

Centrum VAN

 Home Ze světa VAN Mise Centra VAN

 

 
Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci

Sejděme se a veďme spolu rozhovor!
Izajáš 1, 18

 

CENTRUM DIALOGU VĚDY A NÁBOŽENSTVÍ

Purkrabská 2, 771 11 Olomouc
 
Proč Centrum VAN? Komu Centrum VAN slouží?

Historické kořeny Centra VAN


Neobyčejně rychlý rozvoj vědy a techniky s sebou přináší mnoho otázek, z nichž některé patří do domény náboženství, ale mnoho je jich zcela nových, např. v kosmologii, teorii chaosu, mapování lidského genomu, robotice, kybersféře,  neurovědách aj.

Jde o tzv. znamení času, kairos, a to vyžaduje hledat nový přístup k těmto dvěma doménám, vědě a náboženství, které byly mezi sebou často ve sporu. Obě jsou však základní reality světa, jejichž vliv každý člověk nějakým způsobem pociťuje. Věda hledá odpověď na otázku JAK, zatím co náboženství na otázku PROČ. Mezi oběma vzniká dnes určitá hraniční oblast, kde se jejich kompetence začínají překrývat, takže mnoho předních univerzit už desetiletí vede mezi přírodními vědami a náboženstvím dialog.

Minulá éra komunismu záměrně potlačovala jakoukoliv spolupráci vědců s náboženským světem, takže se doposud u většiny národa udržuje proti ní averze. O tom svědčí dokumentovaný pokles religiozity od roku 1993 o 40%.

Je tedy zřejmé, že se vynořilo několik vážných výzev monotheismům. Centrum VAN se pokouší být jednou z možných odpovědí na ně.


Centrum zajišťuje výuku interdisciplinárních kurzů Dialog vědy a náboženství I a II (VAN1 a VAN2) na Cyrilometodějské teologické fakultě UP. Navíc slouží jako setkávací centrum se zájmem o tuto oblast.

Centrum pořádá přednášky pro veřejnost, organizuje kolokvia a hledá stimulující kontakty pro spolupráci s jinými fakultami.

Cílem je seznamovat o nezbytnosti dialogu VAN pro společnost.

Centrum je inklusivní, tj. pracuje v ekumenickém duchu a je otevřené všem náboženským tradicím, včetně nevěřících, i když je součástí teologické fakulty zakotvené v židokřesťanské tradici.

Centrum VAN upozorňuje, že dialog může přinášet výsledky jen tehdy, pokud si ti, kteří jej realizují, stále kultivují adaptibilitu, touhu po novém a faktor pokory.


Centrum VAN si bere jako vzor práci několika badatelů v těchto oblastech:

 
Genetika - náboženství:
Johann Gregor Mendel
(1822-1884) opat augustiniánů a zakladatel genetiky. V klášteře na Starém Brně prováděl svůj výzkum, křížení odrůd hrachu. Mendel dokázal, že i náboženské komunity mohou být na špičce vědeckého rozvoje. Proto může být i dnes výzvou náboženským společenstvím ujmout se dialogu věda – náboženství, a tak rozšiřovat tradici. Studoval i v Olomouci.


Evoluce – teologie:
Pierre Teilhard de Chardin
(1881-1955) paleontolog, teolog a mystik: Holistickým přístupem smířil víru v Boha s evolucí, a zavedl zákon růstu komplexity – vědomí. V rámci vývoje noosféry, tj. myslící slupky obalující lidstvo. předpověděl objev intermetu. Zapracoval evoluci do křesťanství, které má za úkol přibližovat parusii k bodu Omega, k Bohu.


Kybernetika – teologie a postavení ženy v katolické církvi:
Felix Maria Davídek
(1921-1988) po 14letém vězení (1950-1964) zakládá klandestinní teologickou fakultu na základě Teilhardovy syntézy vědy a víry, tj. na evoluci. Aplikuje kybernetiku v teologii, a po 1500 letech zrovnoprávňuje ženu v církvi. Studoval i v Olomouci.


Mezietnický dialog:
Bruno Hussar, O.P.
(1911-1996). Zakladatel Neve Šalom – Wahat al Salaam – školy míru, prvního sídliště v Izraeli, kde se Židé a Arabové z vlastní iniciativy rozhodli žít vedle sebe. Neve Šalom může být příkladem pro budoucí vývoj v této oblasti. Hussar byl taktéž hybnou silou v procesu sestavování 4. kapitoly deklarace 2. Vatikánského koncilu (28.10.1965) Nostra Aetate (V naší době) zahajující dlouhý proces narovnání vztahů církve k židovskému národu.


Modlitba 

CitaceTvořiteli a Vykupiteli všeho, co je.
Zdroji a základe:
času a prostoru,
hmoty a energie,
života a vědomí,
dej nám, kteří se v rozhovoru pokoušíme hledat
společný jazyk, jak číst knihy
 Tvého Zjevení:
knihu Bible a
knihu Přírody.
Ať společně, věřící i ti, kteří nevěří,
 hledáme
sjednocující koncept pojetí Pravdy,
která je jenom jedna a nikde se nevylučuje.

Ať z mezioborových setkání studentů,
učitelů a veřejnosti, 
se v Centru VAN vytváří společné poznání
 jak urychlit evoluci lidstva,
kterou současný věřící poznává jako
 Cestu k Tobě.

 

 

 

 

 

Centrum VAN bylo založeno 12.října 2000,
v rámci 1. mezinárodní konference
Věda a náboženství 2000: Od konfliktu k dialogu.

frantisek.mikes@upol.cz

"Žijeme ve věku stále četnějších objevů vědy… a tak jsme se ocitli na prahu nové reformace. Proto všechno, co dnes myslíme a věříme, musí být znovu a v nových termínech promýšleno."
Prezident Centra teologie a přírodních věd,
Robert John Russell, CTNS, Berkeley, Kalifornie

"Ačkoliv jsou mezi námi velké teologické rozdíly, obě naše náboženství jsou vystavena výzvám globalizace a technického rozvoje… jejichž důležitost tyto rozdíly přesahuje... Pokusme se řešit tyto výzvy společně."

Rabín Mordechaj Bakši-Doron, Jeruzalém 3/2000, 
během papežovy návštěvy Vrchního rabinátu

"Jedině dynamický vztah mezi teologií a vědou… podpoří integritu obou disciplín… Každý, kdo čte dějiny minulého století musí vidět, že krize je nad námi oběma. Věc spěchá."

Papež Jan Pavel II., 10/1992,
z rehabilitace Galilea

"Jestlii chce teologie přežít jako důvěryhodný nástroj pravdy, musí mít odvahu obejmout vědecké poznatky a z nich se obnovit."

Prof. Arthur Peacocke,
Ramsey Center, Univerzita Oxford

"Kulturní posun, který způsobuje informační revoluce, je tak obrovský, že otřese každou ustanovenou autoritou na světě, včetně církve.”

Podnikatelka Ester Dysonpvá, Denver, Colorado,
3/1998, v přednášce k 60 biskupům z obou Amerik

"Ze všeho nejtěžší je zadržovat šíření ideje… Přesto pravdě stačí, když se objeví jen jednou, jen v jedné mysli. Od tohoto okamžiku už jí nic nezabrání, aby se šířila, až zapálí celý svět… Tak se nakonec všechno, co je pravdivější a lepší, prosadí."

Pierre Teilhard de Chardin
(Sestavil fm)

Domů     Nahoru     Feedback
Aktualizace: 2012-09-18  Centrum VAN