Pavel Kábrt - přednášky

 

     Motto:

    

    OBJEKTIVNÍ NÁZOR NA ŽIVOT VYŽADUJE DOSTATEK INFORMACÍ 

 


                                                                                                 Antropologie

                            Datovací metody    Darwinova chybná tvrzení              

                                                         Stálost druhů

                                                               Variabilita není evoluce                                

       Vše složité začíná programem                               Nálezy, které nezapadají do teorie

 

Chemická evoluce buňky: stále vyučována, nikdy neprokázána

 

 

 Cíl přednášek:

 

Cílem přednášek je především ukázat, v čem spočívá objektivita vědeckého pohledu na původ živých organizmů na Zemi. Ve kterých aspektech se zmýlil Darwin;  jak lze i mylnou hypotézu vědecky rozpracovat a dlouhodobě udržovat při životě. Na diapozitivech jsou uvedeny  příklady jednostranného a značně nejistého datování geologických formací Země. Dále příklady zaměňování variability v přírodě za důkaz evoluce, ukázky stálosti druhů, omyly, nejistoty a svévole v interpretaci antropologických fosilních nálezů a další, málo známé skutečnosti, které učebnice neuvádějí. Kreační výklad (tj. přírodovědecká obhajoba stvoření) má pevnou oporu v řadě přírodovědeckých oborů – termodynamice, teorii informací, paleontologii, genetice, geologii, obecné biologii aj.

Doporučeno:

 

Svojí náročností i tématem se tato přednáška hodí spíše pro střední a vyšší stupeň škol. U přednášky pro veřejnost je nutno volit odborně populární formu s možným přihlédnutím k pravděpodobnému složení posluchačů. Ideální časový rozsah je 90 minut, není-li však tolik času k dispozici (např. ve škole), je to možné domluvit předem a přednášku zkrátit.

 

Na letáky a plakáty lze dát různé názvy, např.: „Darwinovy tragické omyly aneb co nás ve škole neučili“, „Jak jsme se nevyvinuli“ a pod. Pod tímto názvem by měla být ještě stručná informace, oč jde, a také to, že přednáška je doprovázena obrazovým materiálem. Název typu „Kreace nebo evoluce?“ má cenu jen tehdy, jsou-li tyto pojmy ještě blíže vysvětleny, protože mnoha lidem nic neříkají.

 

Rozvrh přednášky:  1. výchozí uvedení do problematiky dvou základních  vědeckých interpretací původu života, 2. promítání diapozitivů s komentáři, 3. závěrečné slovo, 4. diskuze.      

 

Několik příkladů z celkového počtu asi 70 promítaných obrázků:

 

 

Digitál. diap.
Čís.
Komentář

Arizonský meteorit. kráter

57

 

800 - 200 000 let ...tak velký "rozptyl" vykazují měření nejstudovanějšího kráteru na Zemi. Změřit stáří horniny či zkameněliny není snadné a hodně při tom rozhoduje zvolená metoda datování a víra. Jednotlivá měření:  Dendrochronologicky - podle počtu letokruhů cedrů na úbočí kráteru - 800let, erose - 22 500 let, geologicky - 200 000 let, C14 - 16-26 tis. let,  termoluminiscencí - 49 900 let, Indiánský kmen Hopi - dle jejich tradice - 10 000 let.

Polonium 218 - izotop, na obrázku jsou vidět radiační dvůrky

58

Poločas rozpadu 3 minuty. Polonium se nachází v granitických skalách, vyzařování zbarvuje okolí a tvoří kulovité dvůrky v průměru 1/10-1/100 mm. To způsobí asi 1/1000 mm velké radioaktivní centrum, které se ale už nenalézá. Polonium je prvek rozpadové řady uranu 238, ale uran se tam nenalézá, ani polonium. Nenalézají se žádné rodičovské prvky. Jen kulovité dvůrky a konečný stabilní produkt, olovo206. Radiační dvůrky se zachovají jen do teploty 300°C, jinak mizí. Podle Roberta Gentryho polonium vzniklo jadernou syntézou in situ, při vzniku horniny ve studeném stavu, možná velmi náhle. Model žhavé tekuté Země, která miliony let chladla,  je s tím neslučitelný. /226radium>222radon>polonium/, poločas rozp. radonu je 3,8 dne.

Grand Canyon USA, st. Arizona (jihozápad)

54

Hloubka 1,5km, protéká jím řeka Colorado. Pořadí vrstev podle zkamenělin: perm na karbonu, obé na kambriu, chybí ordovik, silur, devon (150 milionů let chybí). Geolog Suess řekl, že je to udivující. Ještě těžší je vysvětlit, proč se některá skalní pořadí v jiných částech světa vyskytují vícekrát. Např. Highlands ve Skotsku (5x stejná posloupnost).

Ramapithecus - první nález čelisti

27

Ramapithecus - obě nalezené části čelisti jsou spojeny plastem tak, aby odpovídaly evoluční představě, tedy napůl lidsky napůl jako opice. Nález byl učiněn na počátku 20. stol. v Indii, ale pozornost mu byla věnována až v 60. letech. 2 zuby jsou rovněž z plastu. Učebnice jej zařadily hned do vývojové řady k člověku. Pozdější nálezy čelistí a dalších částí kostry tuto interpretaci vyvrátily,  dnes je R. chápán jako slepá vývojová větev  blízká orangutanovi.

Lidské a dinosauří otisky chodidel

67

Otisky pochází z období křídy a tyto jsou ze známého naleziště v Texasu, Glen Rose, poblíž Paluxy river. Otisky velkých chodidel, ale i normálních lidských chodidel, se nachází po celém světě - protože tyto nálezy odporují teorii, evolucionisté o tom nechějí nic slyšet. Otisky chodidel člověka se často nachází v jedné vrstvě s dinosauřími otisky. Někdy to vypadá, jakoby člověk dinosaura honil. Podle dinosauřích zařadili geologové tuto formaci do období křídy - nebrali ohled na lidské otisky, které prohlásili za nepravé. Podle evoluční chronologie společně být nesmí. Ale jsou!

Trilobit rozšlápnutý obutou nohou

73

Objeven r.1968 sběratelem trilobitů ve státě Utah (USA), a to ve vrstvě kambria (!), kde se nemá dle ev. teorie vyskytovat ani savec, natož člověk. Byly objeveny ještě dva další otisky dětské bosé nožičky ve stejné formaci. Podle rozborů nálezu trilobit nesl známky hojení. Vzít vážně jediný takový nález by vedlo k pádu celé evoluční teorie. Reakce evoluční komunity je obvyklá: není, co být  nesmí. O podobných nálezech se prostě mlčí.

Kostry netopýrů přefocené na sobě

69

Za údajných padesát milionů let nedošlo u netopýra k žádné evoluci - to se týká i řady dalších organizmů, třeba hmyzu nalezeného uvnitř jantaru (mravenci, mouchy aj.). Např. u nejstaršího zkamenělého ptačího pera není sebemenší rozdíl od současného. Podobně je tomu se známou lalokoploutvou rybou Latimérií (Coleacant) atd.

Zkamenělé kladívko (Přírod. muzeum Texas)

74

Bylo nalezeno kladívko inkrustované v pískovcové hornině. Tato hornina byla datována na 135 mil. let, tedy stáří, kdy dle evoluce nemohl žít nikdo schopný něco takového vyrobit. Železo kladívka obsahuje prvky, které se dnes v železe nevyskytují (Cl), a naopak neobsahuje ty (C, Si), které dnes běžně železo obsahuje.

 

 

Přednášky jsou bezplatné a předkládají jinou možnost, jak lze vědecky interpretovat známá fakta; uvádí také mnohé skutečnosti, které jsou ignorovány, bagatelizovány nebo vysvětlovány velmi nepřirozeně, např. z oblasti geologie, paleoantropologie a metod datování. Velký význam těchto přednášek  je v tom, že si pak posluchač může objektivněji zvolit svůj pohled na svět. Doplňující inforamce je možno získat z nabízené literatury nebo CD.

 

 

Pavel Kábrt (SPŠE) se zabývá především tematikou kreace-evoluce, a to již přes 30 let. Je členem CRS - Creation Research Society (Sustaining member) v USA. Kromě publikační činnosti již přes 12 let přednáší studentům vysokých a středních škol i veřejnosti. Řadu pozvání vysvětlit omyly darwinismu a evoluční teorie přijal také od různých rozhlasových a televizních stanic. V roce 2001 absolvoval sérii přednášek v Chorvatsku. Kromě členství v CRS (Creation Research Society) pochází informace a materiály pro přednášky a publikační činnost od řady dalších vědeckých institucí i jednotlivců: od společnosti Intelligent Design (ID), Institute for Creation Research (ICR), Answers in Genesis (AiG) a od německé společnosti Wort und Wissen (W&W). Při přednáškách jsou používány diapozitivy, které jsou z velké části darem švýcarského kreacionisty Richarda Wiskina, který v ČR také přednášel. Mnoho informací pochází z osobního přátelství s americkým biochemikem Dr. Charlesem Thaxtonem, spoluautorem knihy The Mystery of Life´s Origin (Tajemství vzniku života: Thaxton, Bradley, Olsen). Tato kniha velmi přesvědčivě ukazuje, jak naivní je věřit v sebeoživení neživé hmoty. Pavel Kábrt je autorem knihy Jak se nezbláznit (293 str., únor 2004) a webových stránek na adrese http://memento.junweb.cz.

 

Reakce na přednášky i publikace Pavla Kábrta

Během přednášek lze vypozorovat tři zásadní druhy reakcí, např. u studentů: velký zájem, lhostejnost a zuřivý odpor. Jednak existují ti, kteří mají o dané téma velký zájem a bez předpojatosti o nových informacích přemýšlí. Potom ti, kterým je zcela lhostejné, jestli svět vznikl evolucí nebo inteligentním záměrem a třetí kategorii tvoří lidé, které přednáška rozzlobí, případně jsou posměšní a naštvaní, že si někdo dovolí tvrdit a dokonce pomocí faktů argumentovat, že darwinismus je přírodovědecký omyl. Je kuriózní, jak někteří, mnohdy mladí lidé, nemají sice žádné argumenty proti, ale horlivě svoji víru v evoluci brání! Je to však pochopitelné, máme-li na mysli současnou dogmatickou propagaci evoluční teorie médii a mnoha školami ve většině průmyslových zemí.

 

Pozoruhodné jsou také postoje učitelů a profesorů: až na vzácné výjimky většinou mlčí, někdy říkají „něco přece učit musíme, a v osnovách máme darwinismus“. Tak i biolog docent Stanislav Komárek z Univerzity Karlovy, při veřejné disputaci s Pavlem Kábrtem na téma evoluce-kreace, na většinu argumentů proti evoluční teorii jednoduše nereagoval. A na otázku, proč je nedostatek spojovacích fosilních forem, odpověděl: „asi byly křehčí a nezachovaly se“... Evoluční teorie se stala společenským klišé a vědeckým dogmatem, kterému se prostě slepě věří, aniž většina lidí vůbec tuší, na jak vratkých tvrzeních tato bizardní hypotéza stojí a jak masivní fakta jsou s ní v rozporu.

*

Pavel Kábrt, e-mail: pavelkabrt@seznam.cz, hlasová schránka: 602 304 879

 

Nabízím literaturu, články na disketách i CD. Také rozhovor, vyučování nebo přednášky na jistě zajímavá a životně důležitá témata, která se týkají především těchto tří oblastí:

 

 chemické evoluce a vysvětlení,  proč se život nemůže samovolně vytvořit z neživé hmoty

tragických Darwinových omylů a jejich hrozných důsledků  na náš život

křesťanského společenského chování: jak se chovat  třeba na návštěvě, u jídla, počítače apod. – abychom neodpuzovali

 

Velmi mnoho informací existuje na internetu. Zde je několik webových adres:

v češtině: http://memento.junweb.cz, www.kabrt.hewer.cz, www.hcjb.cz (O stvoření), http://evoluce.eljoy.net;

v angličtině: http://www.icr.org (=ICR), www.creationresearch.org (=CRS), www.csm.org.uk, www.biblediscoveries.com, www.creationists.org, www.answersingenesis.org (=AiG), www.creationism.org, www.trueorigin.org, www.kolbecenter.org, www.wasdarwinwrong.com, www.wasdarwinright.com, www.creationscience.com